سرطان استخوان


اغلب اوقات زمانی که به فردی گفته می شود مبتلا به سرطان استخوان است، در واقع در مورد سرطانی صحبت می شود از جای دیگری به استخوان ها سرایت کرده است. این را سرطان متاستازیک می نامند. 

جزئیات بیماری سرطان استخوان


سرطان چیست؟

بدن از تریلیون ها سلول زنده تشکیل شده است. سلول های نرمال بدن رشد می کنند، به سلول های جدید تقسیم می شوند و به شیو های منظم می میرند. در طول سالهای اولیه ی زندگی یک فرد، سلول های نرمال سریع تر تقسیم می شوند تا به فرد اجازه ی رشد دهند. پس از اینکه یک فرد بالغ می شود، بیشتر سلول ها تقسیم می شوند تا فقط جایگزین سلول های فرسوده یا در حال مرگ شوند و یا برای تعمیر آسیب ها و صدمات هستند.

سرطان زمانی شروع می شود که سلول ها در یک قسمت از بدن، خارج از کنترل شروع به رشد نمایند. انواع بسیاری از سرطان ها وجود دارد، اما همه ی آنها به دلیل رشد خارج از کنترل سلول های غیر طبیعی شروع می شوند.

رشد سلول های سرطانی متفاوت از رشد سلول های طبیعی است. سلول های سرطانی به جای اینکه بمیرند، همچنان به رشد خود ادامه می دهند و سلول های غیر طبیعی جدید را تشکیل می دهند. سلول های سرطانی همچنین می توانند به سایر بافت ها نیز حمله (رشد) کنند، کاری که سلول های نرمال و طبیعی نمی توانند انجام دهند. رشد خارج از کنترل و حمله به سایر بافت ها، دلایلی هستند که یک سلول را به سلول سرطانی تبدیل می کند.

سلول ها به دلیل آسیب به